skip to Main Content

Föreningens syfte, enligt stadgarna, är att ”…på så många sätt som möjligt bistå medlemmarna i ägandet och vårdandet av Norton motorcyklar.” Klubbens formella namn är ”The Norton Owners Club of Sweden”.

Vi har inget krav på att du som vill bli medlem äger en Norton. Det räcker med att du är intresserad av mc-märket Norton. Medlemskap kostar 200 kronor per år.

Arrangemang under året är framförallt årsmötet helgen före midsommar, men även två träffar; Skåneträffen (i maj) samt Äppelboträffen i Dalarna (alltid andra helgen i juli). För dig som är medlem är deltagandet på årsmöte och träffarna, inklusive mat och logi, helt kostnadsfritt.

Klubben ger ut en välfylld tidning som som ingår i medlemsavgiften och utkommer med två nummer per år, ett under våren och ett under hösten. I den kan du annonsera gratis, läsa medlemmarnas tekniska tips och reseskildringar samt mycket mer.

Klubben har en hemsida. Syftet med den är att:
…underlätta kontakter mellan medlemmarna, 
…sprida information från styrelsen, 
…skapa, vårda och sprida, via ett diskussionsforum, den stora mängden kunskap som finns och uppkommer i diskussioner mellan medlemmarna. Inte minst är den omfattande tekniska kunskapsbanken på forumet något som underlättar vid exempelvis problemsökningar och renoveringar. Forumet är öppet för alla som besöker sidan, men enbart medlemmar kan göra inlägg. 

Svenska Nortonklubben finns också på Facebook med en sluten grupp där enbart medlemmar kan ingå. 

Klubben har cirka tusen medlemmar.


Klubbens stadgar

Föreningens formella namn är Norton Owner´s Club of Sweden men kallas även Svenska Nortonklubben.

 

1 Svenska Nortonklubben är en politiskt och religiöst oberoende förening på ideell bas. Klubbens ändamål är att:
– på så många sätt som möjligt bistå medlemmarna i ägandet och vårdandet av Norton motorcyklar. Alla med intresse för Norton motorcyklar kan vara med i klubben.
– samla personer som är intresserade av Norton motorcyklar och stärka samhörigheten mellan medlemmarna genom stimulerande medlemsaktiviteter.
– bidra till märkets bevarande genom att sprida kunskap om dess motorhistoriska arv.

2 Som medlem räknas den person som betalat årlig avgift i tid.

3 Medlemsavgift för kommande år fastslås av årsmötet efter förslag från styrelsen. Föreningens inkomster ska användas för kostnader i den ideella verksamheten, till mesta möjliga nytta för medlemmarna.

4 Årsmötet är klubbens högst beslutande organ och hålls under sommarhalvåret. Möteskallelse ska kungöras på föreningens hemsida samt i klubbtidning. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

5 Räkenskaps- och verksamhetsår är lika med kalenderår.

6 Klubben består av moderklubb samt eventuella lokala kontaktpersoner. Styrelsen äger rätt att under verksamhetsåret godkänna lokala kontaktpersoner, vilka senare fastställs av närmast kommande årsmöte.

7 Föreningens verksamhet sköts av en styrelse som utses av årsmötet. Årsmötet utser även redaktör.

8 Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter. Dessa väljs enligt följande: Ordförande och vice ordförande på två år, dock inte samtidigt. Övriga väljs för ett år i taget. Ingen ledamot kan ha mer än två befattningar.

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott bestående av det antal ledamöter som den ser som lämpligt. Styrelsen kan även delegera arbetsuppgifter till lokal kontaktperson eller annan enskild medlem, för att stimulera och underlätta olika arrangemang.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. För giltigt styrelsebeslut krävs att minst tre ledamöter är fysiskt närvarande eller medverkar på distans via telefon, Skype eller liknande. I styrelsen gäller majoritetsbeslut där varje ledamot har en röst.

Ordförande har utslagsröst vid jämnt utslag under omröstning. Vice ordförande kan väljas till ordförande inom sin tvåårsperiod. Ny vice ordförande väljs då av årsmötet.

9 Föreningen ska ha två av årsmötet utsedda revisorer samt en valberedning på två personer.

10 Årsmötet äger rätt att avsätta ordförande och vice ordförande oavsett tidsperiod. Årsmötet äger dessutom rätt att utesluta medlem som i något avseende skadar klubben eller motorcyklismens rykte.

11 Extra årsmöte ska hållas om en femtedel av medlemmarna eller styrelsen så kräver. Kallelse ska vara medlemmarna till del senast tre veckor i förväg.

12 Stadgeändringar kan endast göras efter beslut vid årsmöte och ett följande styrelsemöte med minst en månads mellanrum. För giltigt besluts krävs 2/3-dels majoritet på årsmöte och vid efterföljande styrelsemöte. Förslag om stadgeändringar ska framföras till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

13 Svenska Nortonklubben får endast upplösas efter beslut vid två årsmöten i följd.Eventuella tillgångar ska tillfalla Smc:s fond för skadade mc-förare eller liknande icke-kommersiell verksamhet enligt beslut taget vid det avslutande årsmötet.

Back To Top